Самостійна робота з книгою 
Тема:  Самостійна робота з книгою
 Мета:  навчити учнів користуватися навчальною, довідковою та додатковою літературою. Писати та оформляти реферати, доповіді, конспекти.
Обладнання: довідники, словники, картотека, пам’ятки
Хід уроку
І.    Організаційний момент.
ІІ.   Оголошення теми і мети уроку.
ІІІ.   Вивчення нового матеріалу.
Як користуватися навчальною, додатковою і довідковою літературою?
 1. Використовуючи навчальну, довідкову і до­даткову літературу, уточніть, що саме вас ціка­вить.
 2. Подумайте, де найбільша можливість одержати відповідь на запитання, що вас цікавить: у підручнику, довіднику чи додатковій літературі.
 3. Насамперед використані є підручник., потім — довідник, а тоді — додаткову літературу.
 4. Відкриваючи книгу, спочатку прочитайте зміст і покажчик термінів, назв.
 5. Залежно від мети використайте такі види читання:

 • читання-перегляд , коли книжку перегляда­ють швидко, зупиняючись на окремих: сторінках (мета такого перегляду — перше ознайомлення з книгою,   одержання певного уявлення про зміст);

 • вибіркове читання, або неповне, коли читають не весь тексі, а тільки потрібні місця;
 • читання з різних видів запису прочитаного.
 1. Відшукавши у книзі потрібний розділ, па­раграф чи сторінку, не обмежуйтесь побіжним поглядом, а випишіть потрібну для себе інфор­мацію, виділіть основне, складні, план прочита­ного.
Форма ведення  записів.
План — це короткий перепік проблем, що розглядаються в книзі. Він може бути простим, якщо в ньому зазначені .лише основні запитання або складним, якщо поруч з основним є до­даткові запитання.
Випискице цитати (дослівне відтворення думок автора книги/, або короткий. близький до дослівного. виклад змісту погрібного уривку тексту. Виписувати з книги теоретичні поло­ження, статичні, хронологічні дані можна як у процесі читання, так і по його завершенні. Цитату обов’язково брані у лапки, а на кожну виписку давати посилання на джерело. Для полегшення наступної систематизації виписок їх краще робити на окремих аркушах, каталожних картках або перфокартах.
Конспект — це короткий письмовий виклад змісту книжки, статті, лекції тощо. Він має бути набагато менший, ніж сама книжка чи стаття. Під час конспектування не слід зловживати ско­роченням слів, а якщо скорочувати їх. то за за­гальними правилами; думки слід викладати стисло, своїми словами, виписуючи лише найголовніше і найсуттєвіше, не допускати повторень. Коли використовуються цитати, обов’язково зазначається сторінка, з якої вона виписана. Особливо важливі думки в конспекті варто підкреслювати. Бажано залишати поле для додаткових записів.
Тези — стислий виклад основних ідей прочи­таної книги.
Анотація — коротка характерне прочитаного, яка дає загальну уяву про його виклад, зміст та призначення. Скласти її краще після прочитання всієї книги.
Резюме — короткий заключний виклад науко­вого повідомлення.
Реферат — короткий виклад змісту книги, на­укової роботи або результатів вивчення Наукової проблеми в письмовому викладі або у формі публічного виступу.
Як писати реферат.
 1. Вивчити тему.
 2. Підібрані літературу:
а) документи, першоджерела;
б) монографії, довідники, збірники;
в) газетні та журнальні матеріали.
 1. Ґрунтовно вивчити літературу. Читаючи книги, необхідно робити виписки цитат, основних думок.
 2. Скласти список розділів, який може і бути планом реферату.
 3. Продумати план реферату, можливе його розширення.
 4. Систематизувати опрацьований матеріал.
 5. Остаточно продумати та уточнити план реферату. Обов’язково включити в план актуальність темп і її значення.
 6. Написати реферат.
 7. У кінці реферату слід подавати список використаної літератури.
10.Бібліографічний опис джерела списку літератури        подається за такими правилами:
 • для книг слід вказати прізвища та ініціали авторів, назву книги, підзаголовкові дані, місце і назву видавництва, рік   видання,   кількість сторінок;
 • для журнальних статей зазначають прізвища та ініціали авторів, повні назви статей, назву журналів, роки, номери, томи, випуски, сторінки;
 • для статей із книг та неперіодичних збірників повинні бути зазначені прізвища та ініціали авторів, назви статей, видань, у яких вміщені статті, місця видань, видавництва, роки видань, сторінки.
Тобто потрібно згадати попередні уроки, а саме бібліографічний опис книги, книжної статті, журнальної статті.
ІV.  Домашня завдання.   Написати  реферат.Коментарі

Популярні дописи з цього блогу